www.pamas-fotokniha.sk
+421 32 640 26 60
Po - Pia 8:00 - 16:30
0 ks   0,00 €
SK SK SK SK

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti dodávateľa Pamas-Foto a jej zákazníkov v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania zákaziek (vyhotovovanie fotokníh, foto-darčekov...), vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok 1
Zásady prijímania reklamácií

1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť priamo v sídle spoločnosti, prípadne na pobočke, pokiaľ bol produkt tam vydaný, alebo poštou.
1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný pravdivo informovať o vadách (omeškanie so spracovaním zákazky, zámena zákazky, nesprávne množstvo, nesprávna výroby, strata zákazky príp. iná vada). Ak nie je možné chybu ihneď odstrániť a obe strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný písomnou formou uviesť všetky požadované informácie k danej vade. /Reklamačný list/
1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.
1.4 Reklamačný list bude potvrdený preberajúcim zamestnancom firmy Pamas-Foto.
1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje, alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie.

Článok 2
Lehota na podanie a vybavenie reklamácie

2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci.
2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.
2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú pobočkami alebo daným zamestnancom v sídle firmy Pamas-Foto prevzaté a odoslané reklamačnému oddeleniu spoločnosti Pamas-Foto na posúdenie. Reklamácie budú vybavené najneskôr do 30 dní.

Článok 3
Podmienky oprávnenosti reklamácie

3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál prijatý na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí už pri preberaní fotomateriálu , z tohto dôvodu si spoločnosť Pamas-Foto s.r.o. vyhradzuje právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

Článok 4
Práva vyplývajúce z oprávnených reklamácií

4.1 V prípade, že bude reklamácia reklamačným oddelením uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie, vykoná sa oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.
5.2 Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti Pamas-Foto.
5.3 Prípadné otázky adresujte prosím na adresu Pamas-Foto s.r.o., Legionárska 6419, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/6402660, prípadne e-mail: pamas@pamas.sk

V Trenčíne, 1. 8. 2012