www.pamas-fotokniha.sk
+421 32 640 26 60
Po - Pia 8:00 - 16:30
0 ks   0,00 €
SK SK SK SK

Obchodné podmienky

Firma Pamas Trenčín, s.r.o. sa snaží vyrábať produkty v najvyššej možnej kvalite a spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá. Tú však môžeme docieliť len dobrou a zrozumiteľnou komunikáciou s objednávateľom. Z toho dôvodu prinášame v nasledujúcich riadkoch naše Obchodné podmienky.

§ 1 Objednávky
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od vyhotovenia objednávky, pokiaľ zistí, že odporuje etickým pravidlám zhotoviteľa alebo právnym predpisom (najmä materiály, kt. obsahom je hanobenie národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia, podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, šírenie pornografie, prechovávanie detskej pornografie, podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd človeka atď.)

§ 2 Spracovanie
Pokiaľ je objednávka kompletná a nám ako dodávateľovi jasná, môže byť určená na spracovanie. Doba spracovania je 4 pracovné dni. V prípade, že nebude objednávka zrozumiteľná, bude vrátená objednávateľovi, resp. tento bude kontaktovaný za účelom doplnenia objednávky.

§ 3 Kúpna zmluva
Objednávateľ berie na vedomie, že doručením objednávky do Pamas-Foto dochádza ku kúpnopredajnému stavu a vzniká mu okrem iného povinnosť zaplatiť spoločnosti kúpnu cenu za zhotovenie fotoproduktov.

§ 4 Ceny
Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na webovej stránke Pamas-Foto (viď Cenník). Akciové ceny platia výhradne po dobu akcie a po splnení podmienok, ktoré sú dané ku konkrétnej akcii osobitne. Tieto ceny platia pre včasne odoslané objednávky-v rámci jej trvania. (Prosíme zasielať dané objednávky včas ešte pred skončením akcie a tak predídete prípadným výpadkom internetu a súvisiacim problémom ). Pokiaľ pôjde o poštovú objednávku, tak je pre nás smerodatný dátum poštovej pečiatky. Cena obsahuje hodnotu objednávky a prepravné náklady vrátane daní a iných súčastí ceny.
Uvedený a platný cenník je v eurách (EUR). Cena zahŕňa v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH).
Pri dodávke do krajín, ktoré nie sú členom Európskej únie, sa ďalšie colné poplatky, ktoré by mohli byť vyrobené, nemôžu preniesť na Pamas-Foto. Prípadné ďalšie colné poplatky nesie objednávateľ.

§ 5 Právo zrušenia, právo vrátenia
Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotoknihy a iný doplnkový sortiment sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu.

§ 6 Dodanie, odoslanie
Dodanie tovaru k zákazníkovi bude uskutočnené formou dobierky cez Slovenskú poštu. Firma Pamas-Foto je oprávnená uskutočniť čiastočné dodávky. Dodávateľ neručí za prípadné poškodenie či oneskorenie dodávky spôsobené Slovenskou poštou a pokiaľ k nemu dôjde, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na poštu v zmysle poštového poriadku.
Platné doby spracovania sú uvedené v aktuálnom cenníku Pamas-Foto. Pokiaľ dodávateľ nie je z výnimočného dôvodu schopný termín dodržať /revízia a údržba na stroji.../ môže dôjsť k predĺženiu doby spracovania.
Omeškanie dodávky zo strany Pamas-Foto neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody, pokiaľ sa nepreukáže hrubá nedbalosť alebo úmysel zo strany dodávateľa.
V prípade, že sa dohodlo osobné vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení v sídle, prípadne pobočke firmy-podľa určenia v objednávke. Pamas-Foto je povinný uschovať tovar – po zaslaní upomienky ohľadne prevzatia zákazky – najdlhšie 2 mesiace.

§ 7 Platba
Platba za objednávku je uskutočnená pri preberaní dobierky objednávateľom, prípadne v hotovosti pri preberaní v sídle Pamas-Foto alebo na pobočke firmy podľa dohody.

§ 8 Výhrada vlastníctva
Tovar zostáva vo vlastníctve Pamas-Foto až do úplného zaplatenie všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.

§ 9 Záruka
Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru. Predmetom reklamácie je tovar, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Skryté vady sa musia uplatniť bezodkladne po zistení, najneskôr však v rámci zákonnej záručnej doby 6 mesiacov.
V prípade, že dôjde k preberaniu vadného tovaru v sídle alebo na pobočke Pamas-Foto, snažíme sa ihneď riešiť vzniknutú závadu a navrhúť najprijateľnejšiu cestu k jej odstráneniu. Pokiaľ nebudete spokojní s navrhovaným riešením, tak reklamácia musí byť podaná písomne. Musí obsahovať reklamovaný tovar a daňový doklad. Pri oprávnených reklamáciách má Pamas-Foto najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar, náklady na prepravu hradí Pamas-Foto.
V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva.

§ 10 Ručenie
V prípade straty dokumentov potrebných k výrobe /napr. CD, DVD.../, uhradí dodávateľ len cenu čistého materiálu na ktorom boli fotky, prípadne iný foto dokument dodaný. Akékoľvek iné náhrady škody sú vylúčené.

§ 11 Ochrana údajov, zabezpečenie údajov
Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby firmy Pamas-Foto. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon 428/2002 Z.z. o ochrane údajov. Pamas-Foto zaobchádza so všetkými údajmi dôverne.
Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, Pamas-Foto sa pre prípad odvolania zaväzuje osobné údaje okamžite vymazať s výnimkou prípadu, že objednávka ešte nebola vybavená.
Pamas-Foto pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. Pamas-Foto údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ ,sa archivujú po dobu 1 mesiaca. V tejto lehote poskytujeme možnosť výroby doobjednávky bez toho, aby si zákazník údaje musel znovu posielať. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky potrebné dokumenty vymazané.

§ 12 Autorské práva
Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie prehlasuje, že je výhradným majiteľom autorských práv celého materiálu potrebného k výrobe. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ.

§ 13 Dodatková klauzula
Vždy je prvoradé vychádzať z prvotnej kúpnopredajnej zmluvy a výrobu podľa toho aj dodržať. V prípade, že dôjde k akémukoľvek nedodržaniu, budú sa obidvaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na obojstranné záujmy dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.